Xeeqajchuwachq'atoltziij ja kiilkib'anoonjareeOxlajuujWinaqchipaan ja Caso rub'ijna'aan Construcción y Corrupción Fase II

Xeeqajchuwachq'atoltziij ja kiilkib'anoonjareeOxlajuujWinaqchipaan ja Caso rub'ijna'aan Construcción y Corrupción Fase II

COMUNICADO 099 | Foto: Publinews.


Ja nimlajqatoltziijrixiin Juzgado de Mayor Riesgo D, Erika Aifan, xuuq’attziij in xib’iijchirjawaxiiknsakixriijruwach ja kiilkib’anoonjareeoxlajuujwinaqrumaal ja sub’unemkinalaqxkeeb’an. Ja jun Itzel mokaajk’amarkeb’eeyrumaaljar Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones chipan ja Gobierno rixiin ja Partido Patriota.

Chi paanawa’ ja nab’eeyq’etojtziij, ja nimlajq’etoltziij, xusakiijriijruwachjarruk’ayewaalk’inxuuch’obchi ja winaqii’ kib’anonkiilrujawaxiikchinkiq’alsaj na ja kiilkemaakkib’anoon:

 1. Jorge Rodolfo Ortiz Asturias. Asociación ilícita, 2 delitos de lavado de dinero y otros activos, y peculado.
 2. ​Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera. Asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos.
 3. María José PepióPensabene. Peculado por sustracción.
 4. ​Erick Armando Soto Herrera. Peculado por sustracción.
 5. ​Claudia Carolina Ruano López de Vásquez. Lavado de dinero y otros activos en grado de complicidad.
 6. ​Oscar Augusto López Villeda. Financiamiento electoral no registrado.
 7. ​José René González Campo-Hinojosa. Financiamiento electoral no registrado.
 8. ​Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar. Lavado de dinero y otros activos en grado de complicidad.
 9. ​Otto Emilio SantanoCintora. Lavado de dinero y otros activos en grado de complicidad.
 10. ​Carlos René Micheo Fernández. Lavado de dinero y otros activos.
 11. ​William René Méndez. Obstaculización a la acción penal.
 12. ​Gustavo Adolfo Estrada Ramírez. Obstaculización la acción penal.
 13. ​Mario Roberto Méndez Álvarez. Obstaculización a la acción penal.

Argumento

Rumaal ja chii’ mach’ach’oj la puwoqta’ nkeeya’ chike ja políticos, ja nimlajq’etooltziijAifánxub’iijchijari’ kiilkib’anoonjunaanruuk’iin ja xk’eje’ chi pan ja (407 N rixiin ja Código Penal ) xarrumaalchijunaan ja rk’ayewaal. Chaqajaa’ ja nimlajq’etoltziijxub’’iijchimaxelta’ trij ja ley rub’ina’aan principio de legalidad chi ja kiilxkeb’anma na k’axqasaxruchoq’aaqchi pan ja ley 407 N del Código Penal, maxchupta ja iilrumaakchixk’eje’ kan chipaan ja (407 O del Código Penal).

Rumaalk’aari’ ja nimlajq’etoltziijxub’iijchixajaa’ ja ruub’ii’ xk’axtaji, jark’ayewaal’ ni ch’oojwiriij ja jari’. Ja nimlajq’atoltzijxuuya’ kaan ja q’iij 3 de diciembre rixinjaawa’ junaa’ chanch’obriij ja naqnb’anchikejarxeeb’anowijaritzelaal. Antecedentes Ja 14 de agosto rixin ja junaa’ 2017, ja Ministerio Público k’in ja CICIG kiq’alsaaj ja jun rk’ayewaalkib’inaajtre’ Construcción y Corrupción b’aarxk’utajwi’ chijar Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, pa’lchikiij ja julee’ sub’unelaa’ ri’.

Ja nab’eeylajtaqsakinemxq’alsaaj, chi ja jun mokaajri’ e sub’unelaa’ xkiwasajpwoqpakeeq’ajareb’onolnimaqtaqb’eey, itzeelxkeeb’anchipaan ja kisamaajrumaal ja nki’k’utujpwoqchike ja nimaqtaqb’iyomaa’

Ja ruukaab’ sakineemxuq’alsaajchi ja sub’unem jun wichikxkeeb’antre: xkeeb’anjulee’ nimaqtaqtojoneemk’inxkeya’ rjilaaljulee’ naquun ja maxb’antajta, xarwaari’ mawawee’ taxtojwi’ ja julee’ pwoqri’, pan extrajeroxekib’ana’ wi’. Ja julee’ pwoqjaari’ xtoob’ex campaña kinxkiloq’ b’ejnimaqtaqnaqun.

print